Tørke i USA - og dyrere fødevarer i Danmark – Københavns Universitet

03. august 2012

Tørke i USA - og dyrere fødevarer i Danmark

Kommentar

Værste tørke siden 1950’erne

USA er her i 2012 ramt af den værste tørke siden 1950’erne. Ifølge det amerikanske landbrugsministerium er næsten 40 pct. af landbrugsjorden ramt af alvorlig tørke. Omkring 2/3 af alle afgrøder og 2/3 af alle husdyr produceres i områder med moderat eller værre tørke.

Denne Kommentar er skrevet af:

Henning Otte Hansen

Seniorrådgiver, Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi

hoh@foi.ku.dk 

USA er samtidig en meget vigtig eksportør af korn og verdens største eksportør af majs og sojabønner, hvor de står for næsten halvdelen af verdenshandlen. Når det gælder hvede, har USA 15 pct. af verdenshandlen, og her er de også verdens største eksportør. Det betyder at tørke, og dermed mindre planteproduktion, i USA får en relativt stor betydning for den internationale landbrugshandel.

Foto: www.xsc.hu - Da USA er Verdens største eksportør af en lang række landbrugsprodukter har udbyttet betydning for fødevarepriserne på hele det internationale marked.

 

Mindre udbud giver højere priser

De internationale kornmarkeder og de internationale kornpriser er i vid udstrækning bestemt af udbud og efterspørgsel: Når udbuddet falder - eller når der blot er forventninger om et faldende udbud - stiger priserne. Det gælder især, hvis kornlagrene er små: Hvis lagrene er små, og høsten bliver dårligere end forventet, kan der opstå frygt om kornmangel. Panik og hamstring kan forstærke situationen, og priserne kan stige både hurtigt og meget. Det er netop, hvad der har været situationen i de seneste måneder.

Som det ses af figur 1, steg de internationale hvedepriser med 50 pct. fra midten af juni til midten af juli
 
              Figur 1. Hvedepris på Chicagos kornbørs januar-juli  2012 (cents/bushel)

Chicagos kornbørs er verdens største, og derfor giver prisudviklingen på denne kornbørs et godt billede af verdensmarkedet og de globale prisforhold.

En prisstigning på 50 pct. på en måned er i sagens natur en meget stor forøgelse. Det giver en betydelig turbulens og usikkerhed, og hele værdikæden fra landmand til forbruger påvirkes markant. 

Fra prisstabilitet til frie verdensmarkedsvilkår

I "de gode gamle dage" - dvs. for 15-20 år siden - var priserne på de fleste landbrugsvarer i EU adskilt fra verdensmarkedspriserne: Ved hjælp af lagre, eksportstøtte og importtold holdt man kunstigt høje og ikke mindst stabile priser i internt i EU. Når verdensmarkedspriserne gik op og ned, kunne man i EU fastholde en relativt stabil pris ved at justere på eksportstøtten og importtolden og ved at bruge lagrene som stødpude.

I de efterfølgende år har man gradvist reduceret landbrugsstøtten og omlagt landbrugspolitikken i EU: EU-markedet er i dag ikke på samme måde adskilt fra verdensmarkedet, og derfor vil ustabile verdensmarkedspriser nu påvirke EU-priserne.

Som det ses af figur 2, følger hvedepriserne i henholdsvis USA (Chicagos kornbørs) op Danmark (landmænds salgspris på brødkorn) hinanden meget tæt.

Figur 2. Udvikling i hvedepriser i USA og Danmark samt brødpris i Danmark. Januar 2007 til juni 2012)

Kornpriser påvirker fødevarepriser

Korn er et meget vigtigt landbrugsprodukt, så derfor får kornprisændringer en stor betydning: For det første er der en række vigtige fødevarer som mel, gryn og brød, hvor korn er en stor bestanddel. For det andet er korn et vigtigt foderprodukt for f.eks. svin og fjerkræ. 

Dyrere korn vil derfor medføre dyrere fødevarer: I første omgang dyrere brød m.m., og i næste omgang vil også svine- og fjerkrækød m.m. blive dyrere. Kornprisernes påvirkning af fødevarepriserne afhænger af en række forhold, herunder kornets andel af fødevareprisen, markeds- og konkurrencesituationen, substitutionsmuligheder m.m.

Fødevarepriserne ændres "specielt"

Figur 2 viser også, at brød steg med omkring 15 pct. i umiddelbar sammenhæng med fødevarekrisen og de højere kornpriser i 2007-08. Der er tale om en relativt stor prisstigning, som ikke alene kan forklares eller begrundes med dyrere kornpriser. Figuren viser også, at brødprisen kun faldt marginalt og meget langsomt, da kornpriserne igen faldt i 2008. Fødevarepriserne ændrer sig dermed på en noget speciel måde som konsekvens af kornprissvingninger.

Man taler derfor om, at „ pristransmissionen i værdikæden er asymmetrisk, at der er betydelige lags, og at prisstigningerne i de efterfølgende led i værdikæden er for store“. Med andre ord: Forbrugerpriserne stiger og falder anderledes end landmandspriserne, prisfaldene i forbrugerleddet kommer meget langsomt, og forbrugerprisstigningerne er større, end hvad det dyrere korn kan berettige.

Den specielle ændring i forbrugerpriserne er et generelt europæisk fænomen, som gælder for hele fødevareområdet under ét. 

De danske fødevarer bliver dyrere

Afhængig af tørkens størrelse og omfang kan vi således forvente, at danske fødevarer vil stige i pris i de kommende måneder. Varer som brød, mel og gryn vil sandsynligvis stige hurtigst og mest - i størrelsesorden 5-10 pct. - mens kød- og mejeriprodukter vil stige lidt mindre, og prisstigningen vil først toppe efter 1-2 år. Disse skøn er baseret på erfaringerne fra prisstigningerne under de seneste to fødevarekriser.

Vi danskere bruger i gennemsnit kun 10-15 pct. af vores forbrug på fødevarer, så derfor vil det ikke ramme os så hårdt økonomisk. Derimod vil dyrere korn og fødevarer være langt mere alvorlig for den fattigste bybefolkning i ulandene, hvor op mod 80 pct. af forbruget går til fødevarer. Her kan dyrere fødevarer blive katastrofal.